DARTSLIVE

中国

登录

主页 > 2017 > 赛事 > THE WORLD > 【THE WORLD 2017】STAGE 1 USA 现正接受报名中

【THE WORLD 2017】STAGE 1 USA 现正接受报名中

2017.03.29
THE WORLD 2017 STAGE 1 USA

THE WORLD 2017 STAGE 1 USA 现正接受报名中。

■报名截止日期
4月19日(周三)14:59 *HKT
※一旦报名人数到达名额上限(256名),將在无事先预告之下停止报名,敬请谅解。

请点击此处进入THE WORLD官网

>THE WORLD 2017

同时举办「DARTSLIVE OPEN USA」,确认官网信息请点击此处

>DARTSLIVE OPEN 2017 USA

网页 页首

跟随DARTLIVE

TOP