DARTSLIVE

香港/澳門

登入

首頁 > 2014 > 活動 > 任何玩家也可自行舉辦比賽!! 全智能系統「i Darts TOURNAMENT !!」

任何玩家也可自行舉辦比賽!! 全智能系統「i Darts TOURNAMENT !!」

2014.05.07

「i Darts TOURNAMENT」已於五月二日正式登陸香港!!

系統優點:

*抽籤及排位全自動化,節省時間及人手

IDT_screen1.jpg

IDT_screen2.jpg

IDT_screen3.jpg

想知道這個比賽系統有幾操作簡單 ? 記住前往各i Darts 設置店體驗啦!!

瀏覽更多「i Darts TOURNAMENT比賽之夜」詳情請按此

更多有關是次活動的照片請瀏覽 i Darts Group Facebook fan page

i Darts設置店地址詳情

頁首

追蹤DARTSLIVE

TOP