DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2015 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN 2015 STAGE 8 결과 속보

JAPAN 2015 STAGE 8 결과 속보

2015.08.02

2015 년 8월 2일, JAPAN STAGE 8 에서 새로운 챔피언이
이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.
멋지게 우승을 차지한 선수는 Shintaro Inoue 입니다!

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8
JAPAN 2015 STAGE 8

■JAPAN
JAPAN 2015 STAGE 8

1위
Shintaro Inoue

2위
Susumu Kasuya

3 위 - 4 위
Hirokazu Osaki, Takehiro Suzuki

TOP8
Haruki Muramatsu, Arashi Matsumoto, Yutaro Sato, Yuta Kazama

TOP16
Shogo Yokumoto, Kenichi Ajiki, Morihiro Hashimoto, Shunpei Noge, Daisuke Akamatsu, Park Hyunchul, Shingo Enomata, Shin Higashida

■JAPAN LADIES
JAPAN 2015 STAGE 8

1위
Yuriko Yamaguchi

2위
Yuko Hino

3 위 - 4 위
Mikuru Suzuki, Sayuri Nishiguchi

TOP8
Sayaka Sasaki, Chiaki Motono, Mayu Shimizu, Mariko Kimura

■JAPAN 16 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Masaki Miura 프로가 우승

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Yuriko Yamaguchi 프로가 우승

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP