DARTSLIVE

한국

로그인

 > 2015 > 대회 정보 > JAPAN > JAPAN 2015 STAGE 10 결과 속보

JAPAN 2015 STAGE 10 결과 속보

2015.09.12

2015 년 9월 12일, JAPAN STAGE 10 에서 새로운 챔피언이
이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.
멋지게 우승을 차지한 선수는 Yuta Kazama 입니다!

■JAPAN 16 & JAPAN LADIES 8
JAPAN

■JAPAN
JAPAN

1위
Yuta Kazama

2위
Takehiro Suzuki

3 위 - 4 위
Mitsumasa Hoshino, Tsuyoshi Fukata

TOP8
Yuya Akutsu, Yuji Eguchi, Susumu Kasuya, Takumi Niki

TOP16
Haruki Muramatsu, Shogo Yokumoto, Kenichi Ajiki, Atsushi Matsumoto, Shinji Umeda, Takao Tanida, Arashi Matsumoto, Hirokazu Osaki

■JAPAN LADIES
JAPAN

1위
Mana Kawakami

2위
Sayaka Chiba

3 위 - 4 위
Mayu Shimizu, Mikuru Suzuki

TOP8
Mariko Kimura, Ayumi Onodera, Yuko Hino, Sayaka Sasaki

■JAPAN 16 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Arashi Matsumoto 프로가 우승

■JAPAN LADIES 8 EXHIBITION
이전 STAGE에서 JAPAN로 선발된 선수들간의 시범 경기 결과는
Yuriko Yamaguchi 프로가 우승

TOP페이지로

DARTSLIVE 따라가기

DARTSLIVE 임대문의 031) 611-0043 A/S 신청(월~토 09:00-17:00)

TOP