DARTSLIVE

Malaysia

Login

Home > 2013 > Event > JAPAN > JAPAN STAGE8 Tournament Result

JAPAN STAGE8 Tournament Result

2013.08.17

On August, 17th , SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE8 was held in TOKYO, Japan. Now our new JAPAN16 is born.
TAKEHIRO SUZUKI has won his first title in JAPAN, TAKAO TANIDA ended at the 2nd place.

In JAPAN LADIES8, SAYURI NISHIGUCHI has topped the competition.
In JAPAN × THE WORLD EXHIBITION, HIROKAZU OSAKI / YUJI EGUCHI / RIE YAKIYAMA team has won the title, and won their right to challenge [THE WORLD 2013].

stage8_j16.jpg
■JAPAN
Champion
TAKEHIRO SUZUKI

Second place
TAKAO TANIDA

Third place
MITSUMASA HOSHINO
SHOGO YOKUMOTO

TOP8
SHINGO ENOMATA
SUSUMU KASUYA
HARUKI MURAMATSU
MORIHIRO HASHIMOTO

TOP16
SHO KATSUMI
OSAMU NIKI
TAKUMI NIKI
YUTA MIYAMOTO
TSUYOSHI FUKATA
KENICHI AJIKI
YASUYOSHI MATSUMOTO
NAOTO YAMASHITA

■JAPAN LADIES
Champion
SAYURI NISHIGUCHI

Second place
MAHO KANEKO

Third place
KIOKO UTSUNOMIYA
SAYAKA SASAKI

TOP8
NAMIKO MUTO
MANA KAWAKAMI
MARIKO KIMURA
RIE HOSHINO

stage8_ex.jpg
■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
Champion
HIROKAZU OSAKI / YUJI EGUCHI / RIE YAKIYAMA

Page Top

Follow DARTSLIVE

TOP