DARTSLIVE

Malaysia

Login

Home > 2013 > Event > JAPAN > JAPAN STAGE9 Tournament Result

JAPAN STAGE9 Tournament Result

2013.09.01

On September, 1st , SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE9 was held in HYOGO, Japan. Now our new JAPAN16 is born.
SHO KATSUMI has won his first title in JAPAN, YUJI EGUCHI ended at the 2nd place.

In JAPAN LADIES8, HARUKA AINAI has topped the competition.
In JAPAN × THE WORLD EXHIBITION, KENICHI AJIKI / SHO KATSUMI / MANA KAWAKAMI team has won the title, and won their right to challenge [THE WORLD 2013].

stage9_j16.jpg
■JAPAN

Champion
SHO KATSUMI

Second place
YUJI EGUCHI

Third place
ATSUSHI MATSUMOTO
TAKEHIRO SUZUKI

TOP8
MORIHIRO HASHIMOTO
HIROAKI SHIMIZU
DAISUKE DOBASHI
SUSUMU KASUYA

TOP16
HARUKI MURAMATSU
YASUYOSHI MATSUMOTO
MITSUMASA HOSHINO
KENICHI AJIKI
HIROKAZU OSAKI
SHOGO YOKUMOTO
CHIKARA FUJIMORI
SHINGO ENOMATA

■JAPAN LADIES

Champion
HARUKA AINAI

Second place
RIE YAKIYAMA

Third place
AKIKO TSUJIMOTO
SAYURI NISHIGUCHI

TOP8
NAMIKO MUTO
YUKO HINO
MANA KAWAKAMI
KIOKO UTSUNOMIYA

stage9_ex.jpg
■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
Champion
KENICHI AJIKI / SHO KATSUMI / MANA KAWAKAMI

Page Top

Follow DARTSLIVE

TOP