DARTSLIVE

Malaysia

Login

Home > 2013 > Event > JAPAN > JAPAN STAGE10 Tournament Result

JAPAN STAGE10 Tournament Result

2013.09.29

On September, 29th , SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE10 was held in HOKKAIDO, Japan. Now our new JAPAN16 is born.
KENICHI AJIKI has won his first title in JAPAN, MAMO OTANI ended at the 2nd place.

In JAPAN LADIES8, HARUKA AINAI has topped the competition.
In JAPAN × THE WORLD EXHIBITION, HARUKI MURAMATSU / SHINGO ENOMATA / SAYURI NISHIGUCHI team has won the title, and won their right to challenge [THE WORLD 2013].

stage10_j16.jpg
■JAPAN
Champion
KENICHI AJIKI

Second place
MAMO OTANI

Third place
ATSUSHI MATSUMOTO
HARUKI MURAMATSU

TOP8
MORIHIRO HASHIMOTO
HIROAKI SHIMIZU
YUTA KAZAMA
SUSUMU KASUYA

TOP16
TAKEHIRO SUZUKI
DAISUKE DOBASHI
CHIKARA FUJIMORI
SHINGO ENOMATA
SHO KATSUMI
MITSUMASA HOSHINO
YUJI EGUCHI
SHOGO YOKUMOTO

■JAPAN LADIES
Champion
HARUKA AINAI

Second place
SAYAKA SASAKI

Third place
ATSUKO AKUTAGAWA
MARIKO KIMURA

TOP8
MANAMI HARA
NAMIKO MUTO
RIE YAKIYAMA
TOMOKO KAYUKAWA

stage10_ex.jpg
■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
Champion
HARUKI MURAMATSU / SHINGO ENOMATA / SAYURI NISHIGUCHI

Page Top

Follow DARTSLIVE

TOP