DARTSLIVE

Malaysia

Login

Home > 2013 > Event > JAPAN > JAPAN STAGE11 Tournament Result

JAPAN STAGE11 Tournament Result

2013.10.06

On October, 6th , SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE11 was held in FUKUSHIMA, Japan. Now our new JAPAN16 is born.
MORIHIRO HASHIMOTO has won his first title in JAPAN, KENICHI AJIKI ended at the 2nd place.

In JAPAN LADIES8, ERI SAKAMAKI has topped the competition.
In JAPAN × THE WORLD EXHIBITION, YUTA KAZAMA / ATSUSHI MATSUMOTO / HARUKA AINAI team has won the title, and won their right to challenge [THE WORLD 2013].

stage11_j16.jpg
■JAPAN
Champion
MORIHIRO HASHIMOTO

Second place
KENICHI AJIKI

Third place
TAKEHIRO SUZUKI
YUTA KAZAMA

TOP8
MAMO OTANI
SHOU KATSUMI
SHINGO ENOMATA
YUJI EGUCHI

TOP16
ATSUSHI MATSUMOTO
MITSUMASA HOSHINO
DAISUKE DOBASHI
KEI USAMI
SHOGO YOKUMOTO
NOBUHIRO SHIKAMA
HARUKI MURAMATSU
HIROKI TSUNEYOSHI

■JAPAN LADIES
Champion
ERI SAKAMAKI

Second place
NAMIKO MUTO

Third place
ATSUKO AKUTAGAWA
CHIZUKO NISHIMAKI

TOP8
CHIAKI MOTONO
MANAMI HARA
SAYURI NISHIGUCHI
MARIKO KIMURA

stage11_ex.jpg
■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
Champion
YUTA KAZAMA / ATSUSHI MATSUMOTO / HARUKA AINAI

Page Top

Follow DARTSLIVE

TOP